5920 Huddleston St Haltom City, TX 76137 214-293-1368